De grote opdracht

De grote opdracht

De eerste lezing en de evangelielezing behandelen het thema van Gods grootheid, Zijn verbond met Zijn volk, en de opdracht tot gehoorzaamheid en het verkondigen van het geloof. In de eerste lezing wordt de grootheid van God benadrukt, samen met Zijn unieke relatie met het volk Israël. Het herinnert aan de wonderen en tekenen die God heeft verricht om Zijn macht te laten zien en om Zijn verbond met het volk te bevestigen. Het moedigt het volk aan om zich aan Gods geboden te houden en Hem alleen te dienen.

Het einde van het Mattheüs-evangelie staat bekend als de Grote Opdracht. Hier geeft Jezus zijn discipelen de opdracht om uit te gaan en het evangelie te verkondigen aan alle volken, hen te dopen en hen te leren zich te houden aan alles wat Hij geboden heeft. Deze opdracht kan worden gezien als het vervullen van het verbond tussen God en Zijn volk door het werk van Jezus Christus. Het idee is dat God Zijn werk voortzet door de generaties heen. In Deuteronomium roept God Israël op om trouw te blijven aan Hem en Zijn geboden te gehoorzamen. In Mattheüs 28 zendt Jezus zijn discipelen uit om hetzelfde te doen, maar nu gericht op alle naties. Het is als het voortzetten van hetzelfde verbond, maar nu uitgebreid naar de hele wereld door het werk van Jezus Christus.

Het laatste vers van het Mattheüs-evangelie is heel gekend, maar niet zo evident: “Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld”. Was Jezus dan niet naar de hemel opgevaren? Na zijn hemelvaart was Jezus niet langer fysiek op aarde aanwezig, maar hij beloofde de Heilige Geest te sturen als een voortdurende aanwezigheid en kracht voor zijn discipelen. Dus, hoewel Jezus niet langer fysiek bij zijn volgelingen was, was hij toch aanwezig door de Heilige Geest, die zijn volgelingen zou leiden, troosten en hen helpen om zijn werk voort te zetten.

Zou Jezus spiritueel aanwezig zijn bij zijn volgelingen? Betekent dit vers dat Jezus aanwezig is in de harten en levens van gelovigen door geloof en relatie? Bach heeft het dikwijls zo uitgedrukt in zijn muziek. Bovendien is Jezus aanwezig in de eucharistie (althans voor de katholieken) en in de gemeenschap van gelovigen: wanneer gelovigen (2 of 3 is genoeg) samenkomen in zijn naam, is Hij daar in hun midden (zie Mt 18, 20). Tenslotte verwachten alle christenen Christus terug tegen het einde der tijden. In deze visie zal Jezus op een dag fysiek terugkeren naar de aarde, waardoor zijn aanwezigheid permanent wordt tot aan het einde der tijden.

Hoe dan ook, Mt 28, 20 is een  geruststellend vers voor gelovigen: ongeacht de omstandigheden, is Jezus bij ons en op de één of de andere manier leidt Hij ons door Zijn Geest, Zijn gemeenschap, en uiteindelijk door Zijn wederkomst.

(B.N.)