Audimus loquentes eos nostris linguis magnalia Dei

Audimus loquentes eos nostris linguis magnalia Dei

We hear them declaring the wonders of God in our own tongues! ¡Es increíble que los oigamos hablar, en nuestro propio idioma, de las maravillas de Dios! Et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies !

Dit is de vertaling van Hnd 2, 11 in het Latijn (titel), Engels, Spaans, Frans: “wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden” (Willibrordvertaling 1975). De Vlamingen staan bekend om hun kennis van verschillende talen, maar laat ons toegeven dat we al die talen waarschijnlijk niet voldoende beheersen om een eucharistieviering bij te wonen én te begrijpen in zo’n vreemde taal.

Er zijn in Antwerpen 180 nationaliteiten; er worden meer dan 400 talen gesproken.

Ongetwijfeld zijn er christenen met een migratieachtergrond die zich wel aangetrokken voelen tot de Katholieke Kerk. Telkens weer zien we toeristen en anderstalige nieuwkomers binnenwaaien: ze vinden de kerk heel mooi, maar staan voor een heuse taalbarrière. Er zijn ongeveer 2,6 miljard christenen: ruim de helft is katholiek. De Katholieke Kerk noemt zich met recht en reden de moederkerk en biedt niet alleen een duidelijke structuur, maar ook een fraaie liturgische kalender, een fantastisch leesrooster (A, B, C jaar) en een knap lectionarium.

De Tenach werd geschreven in het Hebreeuws, het Nieuwe Testament (alsook de Septuagint) in het Oudgrieks; de eerste Bijbel zoals wij die nu lezen (Oude Testament + Nieuwe Testament) was doorgaans in het Latijn (Vetus Latina en later de volkse versie van de Vulgaat). Hiëronymus werkte toen,  tussen 390 en 405, al aan een toegankelijkere versie van de Bijbel, in alledaags, d.w.z. niet té literair, Latijn. Ondertussen werd de Bijbel, vooral het Nieuwe Testament, vertaald in duizenden talen.

We mogen het belang van de Bijbelkennis niet onderschatten: we kunnen er “de wijsheid putten die u leidt tot het heil, door het geloof in Christus Jezus”; “de man Gods” moet vertrouwd zijn met het Woord van God “om te onderrichten in de waarheid en dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven” (2 Tim 3, 15-17 partim).

Het klinkt allemaal wat zwaarwichtig vandaag de dag, maar laat ons ook de eerste beproeving van Jezus in de woestijn in herinnering brengen: Jezus waarschuwt er voor materialisme (“Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt” – Mt 4, 4).

SBS & Advent

Wat heeft de Saturday Bible Study te maken met de Advent? Alles eigenlijk… De lezingen in de 4 zondagen aanloopperiode naar Kerstmis zijn niet bepaald zoeterig te noemen; we moeten op z’n minst waakzaam uitkijken naar iets, want er is iets op komst, niet alleen Kerstmis, maar ook en vooral de Wederkomst (Grieks parousia, Engels Second Coming). Daar waar Kerstmis een warm familiefeest is, heeft de Wederkomst of het Laatste Oordeel iets dreigend.

Het beste dat we kunnen doen is regelmatig de Bijbel te bestuderen, vooral in het licht van de actualiteit. Het komt erop aan “de tekenen der tijden” (Mt 16, 3) in te schatten; de leerlingen vroegen al aan Jezus hoe en wanneer de Wederkomst zou verlopen (Mt 24, 3). Jezus geeft ons een aantal tekenen die soms vaag zijn, maar in ieder geval nooit leuk: misleiding door valse profeten, oorlogsdreiging, hongersnood, pest (in de grondtekst staat er zelfs epidemieën), aardbevingen, christenvervolgingen, haat, wereldwijde verkondiging en tenslotte “de gruwel der verwoesting (…) op de heilige plaats – wie het leest begrijpe het!”.

Niemand weet hoe en wanneer al dat onheil zal gebeuren, zelfs Jezus niet, maar het moet en zal gebeuren: “Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan” (Mc 13, 31).

Conclusie

Kortom, het Woord van God blijven bestuderen is geen luxe, het is een must. Bijbelstudie en Bijbelkennis zijn zo belangrijk dat er geen enkele taalbarrière in de weg mag staan.

Concreet

De parochiegemeenschap van Sint-Joris wil iedere zaterdag (tussen 14.00u en 17.00u) de zondagse Evangelielezing voorbereiden in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans,…

Dit is geen hoogvliegende Bijbelstudie, integendeel: een laagdrempelig initiatief om alle mensen aan het Woord te laten, in hun eigen taal én in het Nederlands. Het is ook onze expliciete bedoeling om mensen niet alleen dichter bij het Woord van God te brengen, maar ook dichter bij elkaar.

Iedereen is welkom: parochianen kunnen er komen luisteren naar “native speakers” die het Woord van God in hun eigen taal brengen; anderstalige christenen kunnen een paar woordjes Nederlands meepikken. Dit initiatief is uiteraard parochie-overschrijdend: diversiteit wordt verrijkend; Bijbelstudie en talenkennis gaan hand in hand. Verbroedering, integratie, dienstbaarheid zijn sleutelwoorden.

“Dient elkaar, als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven, zoals ieder die heeft ontvangen” (1 Pe 4, 10)

De poort staat open, iedere zaterdagnamiddag, Bijbels in allerlei talen liggen klaar om ontdekt te worden…

Bernard