Lijdensweg voorspeld

Lijdensweg voorspeld

“Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn Messias zou sterven, heeft Hij zo in vervulling doen gaan”, zegt Petrus in de eerste lezing (Hnd 3, 18). Is dat zo? Ja, er zijn inderdaad voorspellingen in het Oude Testament over het lijden en de kruisiging van de Messias. Het lijden van de Messias wordt bijvoorbeeld voorzegd in de Psalmen en door de profeten. Een specifiek voorbeeld is Psalm 22, die duidelijk spreekt over het lijden van de Heer Jezus. Ook Jesaja is een bekende profeet die het lijden van de Messias beschrijft in de zogenaamde liederen van de Dienaar van de Heer: Js 42; 49; 50, 6 en vooral 52, 13-53, 12. Volgens Jesaja zou de Messias “geminacht”, “doorstoken”, “gefolterd”,… Jezus zelf verwees naar deze voorspellingen in het Oude Testament toen Hij sprak over Zijn komend lijden en sterven. Hij maakte daarbij de vergelijking met Jona, de profeet die drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze voorspellingen niet alleen het lijden en de dood van de Messias aankondigen, maar ook Zijn opstanding. Dit is een centraal thema in het christelijke geloof.

De Messias moest en zou lijden en sterven: verzoening voor de zonden van de mensheid (volgens de christelijke leer was de zondeval van Adam en Eva de oorsprong van de zonde in de wereld; deze zonde veroorzaakte een scheiding tussen God en de mens; de Messias, Jezus Christus, kwam naar de aarde om te lijden en te sterven voor de zonden van de mensheid), vervulling van Gods reddingsplan of heilsplan (dit plan omvatte het zenden van een Verlosser, de Messias, die zou lijden en sterven voor de zonden van de mensheid), herstel van de relatie tussen God en de mens (door het offer van Jezus is de schade die door de zonde was aangericht, volledig betaald), overwinning over de dood (door Zijn opstanding heeft Jezus de dood overwonnen, wat hoop geeft op eeuwig leven voor degenen die in Hem geloven).

In de evangelielezing geeft Jezus aan dat “de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden” (Lc 24, 46). Van dat alles moeten wij “getuigen” (Lc 24, 48)…

(B.N.)