Twee neven

Twee neven

Johannes de Doper en Jezus waren meer dan waarschijnlijk neven. De evangelist Marcus valt met de deur in huis: het eerste vers spreekt al meteen over de Blijde Boodschap van Jezus, die niet alleen de Messias (de Christus) is, maar ook de Zoon van God. De grote profeet Jesaja wordt erbij gehaald om Johannes te typeren als de voorloper van Jezus. Johannes de Doper wordt geïntroduceerd als een profeet die in de woestijn predikt en mensen doopt als een teken van bekering en vergeving van zonden. Hij wijst op de komst van iemand die sterker is dan hijzelf, namelijk Jezus, die de mensen met de Heilige Geest zal dopen. Deze tekst legt de nadruk op de voorbereiding van de komst van Jezus en het belang van berouw en bekering in het christelijk geloof. Johannes’ prediking en dooppraktijk trokken veel mensen aan, en hij kreeg een grote volgelingenschare (misschien zelfs groter dan die van Jezus). Hij predikte een boodschap van berouw, rechtvaardigheid en het naderende koninkrijk van God. Johannes de Doper had een blijvende invloed op het christendom.

Jezus zou de boodschap van Johannes de Doper grotendeels overnemen: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap” (Mc 1, 15). De tijd was rijp. De Joden zaten al ruim duizend jaar te wachten op een nieuwe Mozes (Dt 18, 18), op de Joodse Messias. Bovendien waren het verschrikkelijke tijden: de Hellenistische tijd (333-63 v.Chr., de Romeinse heerschappij (63 v.Chr.-135 n.Chr.). Wanneer zou God nu toch eindelijk ingrijpen? Jezus verkondigt dat het Koninkrijk van God binnen handbereik is gekomen, dat het Koninkrijk nabij is. Hij bedoelt dat de heerschappij van God zich aan het manifesteren is in zijn eigen komst en leer:  de naam “Jezus” is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam “Yeshua” of “Jehoshua”, wat “God redt” of “God is redding” betekent.  De mens Jezus is Gods redding. Net zoals Johannes de Doper roept Jezus de mensen op tot bekering. Hij moedigt hen aan om hun zonden te belijden, berouw te tonen en hun leven te veranderen in overeenstemming met de wil van God. Bekering wordt beschouwd als een voorwaarde voor deelname aan het Koninkrijk van God.

Jezus moedigt de mensen aan om het goede nieuws, het Evangelie, te geloven. In dit geval verwijst het naar zijn eigen boodschap en missie als de Messias en het heil dat door geloof in Hem kan worden verkregen. Dit heil zou zich trouwens uitstrekken tot alle mensen, Joden én heidenen!

De urgentie van het moment en de noodzaak om Gods heerschappij te aanvaarden door berouw en geloof zijn wat weggeëbd in 2023, maar deze boodschap is en blijft een kernthema in ons christelijk geloof en vormt de basis voor de christelijke bekering en toewijding aan Jezus als Heer en Redder.

(B.N.)