1925-2023

1925-2023

De oorsprong van het feest “Christus, Koning van het heelal” gaat terug tot het jaar 1925, toen paus Pius XI het instelde om de universele heerschappij van Jezus Christus te benadrukken en te vieren. Paus Pius XI introduceerde dit feest in een tijd waarin er politieke en sociale onrust was en veel landen te maken hadden met secularisatie en nationalisme. Het doel was om de aandacht te vestigen op de centrale rol van Jezus Christus als Koning van het universum en als de bron van alle autoriteit. Het feest moest katholieken eraan herinneren dat Christus heerst over alle aspecten van het leven, inclusief de samenleving en de politiek. Het feest van Christus Koning van het Heelal wordt elk jaar gevierd op de laatste zondag van het liturgische jaar, dat wil zeggen de zondag vóór de Advent begint.

Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar lezen we Mattheüs 25, 31-46 over het Laatste Oordeel. De evangelielezing heeft een diepgaande betekenis en is sterk verbonden met het feest van Christus Koning van het Heelal. In deze passage beschrijft de evangelist Mattheüs wat er zal gebeuren wanneer de Mensenzoon (Jezus zelf) terugkeert in heerlijkheid om de wereld te oordelen. Hij zal alle volken verzamelen en ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen, die de rechtvaardigen vertegenwoordigen, zullen aan Zijn rechterhand staan, terwijl de bokken, die de onrechtvaardigen vertegenwoordigen, aan Zijn linkerhand zullen staan. Jezus zal dan tot de rechtvaardigen zeggen dat zij het Koninkrijk hebben geërfd omdat zij Hem hebben gediend door de behoeftigen te helpen. De rechtvaardigen zullen verbaasd zijn en vragen wanneer zij Jezus in zulke behoeftige toestanden hebben gezien en geholpen. Jezus zal antwoorden: “al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan”.

De betekenis van deze passage in relatie tot het feest van Christus Koning van het Heelal is dat het de centrale boodschap van de soevereiniteit en het koningschap van Christus benadrukt. Christus regeert niet alleen als een koning op een troon, maar Hij heerst ook over ons leven door Zijn woorden en daden. Hij beoordeelt ons uiteindelijk op basis van hoe we Zijn geboden tot naastenliefde en compassie hebben nageleefd. Het feest van Christus Koning herinnert gelovigen eraan dat Christus’ koninkrijk is gebaseerd op liefde, rechtvaardigheid en dienstbaarheid aan anderen. Het benadrukt dat we worden beoordeeld op basis van hoe we de behoeftigen en kwetsbaren hebben behandeld, en dat het dienen van anderen in feite het dienen van Christus zelf is.

Bijna een eeuw na de instelling van dit katholieke feest zijn secularisatie en nationalisme – helaas – meer dan ooit aan de orde. Reden te meer om dit feest heel uitdrukkelijk te beleven en te vieren…

(B.N.)